Det er skolens politik, at arbejde for bedst mulige udslusningsresultater gennem udfordrende og kvalificerende værkstedstilbud, samt gennem struktureret og kvalificeret vejledningsindsats, der – så vidt muligt – afdækker og understøtter elevernes egne ressourcer.   Det betyder i praksis, at der i dagligdagen skal størst mulig fokus på den enkelte elev. Dette gøres bl.a. ved en løbende justering af værkstedstilbudene, således at der tages udgangspunkt i de aktuelle elevers niveau og læringsbehov, samt ved en vejledningsindsats der – ud fra strukturerede rammer – vurderes og tilrettelægges individuelt.

For hver elev er det et mål, at der indenfor de første 3 måneder finder en afklaring sted, om fremtidig uddannelse eller job efter opholdet på Strømmen.

For at kunne imødekomme disse mål i størst muligt omfang, fastholder Strømmen en rimelig normering på elever pr. lærer samt vejleder, ligesom skolen via sammensætningen i værkstedstilbudene søger at sikre differentierede muligheder for elevernes udviklingsprocesser og afklaringsbehov. Der arbejdes kontinuerligt med udvikling af skolens pædagogik, herunder pædagogisk efteruddannelse af medarbejderne.

Det reelle succeskriterium må være, at nå så langt som muligt med den enkelte elev, – også selv om det viser sig at medføre udskrivning til andet end uddannelse eller arbejde.

Skolen udarbejder løbende udskrivningsstatistikker, der analyseres og virker som grundlag for løbende evaluering og vurdering af skolens udslusningsresultater. Herunder følges udviklingen i udskrivningsresultaterne på de enkelte værksteder, således at det – om nødvendigt – er muligt at tilpasse værkstedsstrukturen.

Det er ikke et succeskriterium alene, at opnå høje procentsatser for udskrivning til uddannelse eller arbejde. Ved vurdering af udskrivningsresultaterne skal det tages i betragtning, at det er skolens opgave at optage elever som uvisiteret søger skolen, som ofte har skole-/uddannelsesmæssige nederlag bag sig, og som ofte mangler en del færdigheder og kompetencer for at kunne begå sig i de etablerede uddannelser og på arbejdsmarkedet. D.v.s. at udslusningsmål og -muligheder varierer i forhold til elevgrundlaget, og i forhold til de krav der stilles i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet.

Udslusningsstrategien er en integreret del af skolens daglige pædagogiske arbejde. Udslusningsindsatsen starter ved den unges indskrivning. Under skolens egen visitation foretages der en grundig vurdering af den unges ønsker, interesser, umiddelbare muligheder, ressourcer, baggrund og behov. Herefter matches den unges profil med det værkstedstilbud, der – i første omgang – anses for bedst egnet til at imødekomme den unges behov. I denne matchning tages der hensyn til værkstedets faglige profil, faglærernes profil, og den aktuelle elevgruppes sammensætning.

På værkstedet foretages en yderligere afdækning, der anvendes i et kontinuerligt og systematiseret vejledningsarbejde, som foregår i et samarbejde mellem den unge, faglærerne og vejlederne.

Det er faglærernes ansvar at sikre, at denne procesevaluering finder sted løbende.

Desuden er der i det daglige en tæt kontinuerlig kontakt mellem elever og vejledere. Som minimum afholdes der hver tredje måned på det enkelte værksted statusmøde mellem faglærere og vejledere, hvor alle værkstedets elever kort gennemgås.

I forløbene anvendes der i vid udstrækning praktikforløb ved såvel private som offentlige arbejdsgivere.

Strømmen har generelt et tæt samarbejde med uddannelses institutioner og arbejdsgivere, med henblik på at lette elevernes adgang til videre uddannelse og arbejde.

Ligeledes har skolen et tæt samarbejde med kommuner, speciel skole og behandlingsinstitutioner, med henblik på at medvirke til etablering af særlige tiltag, hvis den unge har brug herfor.