Skolens formål, er at tilbyde kombinerede undervisnings og produktionsprogrammer til unge der har afsluttet 9 års skolepligt og op til 25 år, som ikke har gennemført en ungdomsuddannelse i overensstemmelse med lov om produktionsskoler.

Opholdet på STRØMMEN skal give eleverne mulighed for at styrke deres personlige udvikling, socialt og fagligt.

Igennem praktisk arbejde, undervisning og personlig vejledning skal eleverne forbedre deres grundlag for at komme videre i uddannelsessystemet eller opnå ansættelse på det ordinære arbejdsmarked. Skolen skal give eleverne mod på og mulighed for at deltage aktivt i samfundet. Der tages udgangspunkt i de kulturbærende traditioner i dansk folkeoplysning.

 

Mål:

 • Målet med opholdet på STRØMMEN er at eleven:
 • Motiveres og forberedes til at begynde på en kompetencegivende uddannelse.
 • Får fodfæste på det ordinære arbejdsmarked.
 • Udvikler sig personligt, socialt og fagligt.
 • Får en positiv oplevelse.

Personlige mål:

 • Det er STRØMMENS mål at eleverne skal kunne:
 • Tage ansvaret for sin egen tilværelse.
 • Se sit eget selvværd og øge det.
 • Begejstres og ”brænde for noget”.
 • Fastholde sig selv i en proces/forløb fra start til slut. – Erkende egne grænser for der igennem at kunne overskride dem.
 • Se realistisk på egne evner. – Søge kvaliteten i arbejdet.
 • Lære at overholde aftaler, herunder mødetider og meddele fravær.
 • Søge informationer (bibliotek, internet, køreplaner m.m.).

Desuden skal eleven have kendskab til personlig hygiejne, kost, prævention og misbrugsproblematik.

Sociale mål:

Det er STRØMMENS mål at eleven skal kunne:

 • Deltage i et fællesskab.
 • Samarbejde og være kollegial. ”Give plads” og vise tolerance.

Desuden skal eleven have kendskab til sociale normer, værdier og almindelige omgangsformer, kende rettigheder og pligter samt påtage sig et ansvar, for sig selv og i en gruppe.

Faglige mål:  

Det er STRØMMENS mål at eleven skal kunne:

 • Anvende og afprøve værkstedets udstyr og værktøj.
 • Efterleve gældende sikkerhedsbestemmelser.
 • Udføre arbejdsopgaver af vekslende karakter og sværhedsgrader.

Desuden skal eleven have kendskab til et fag, dets historie og traditioner og mulighed for at afprøve teknikker og arbejdsprocesser inden for faget.

Kulturelle kvalifikationer:  

 • Kendskab til nationale/internationale samfundsforhold.
 • Deltage i kulturelle oplevelser.
 • Deltage i naturoplevelser.

Desuden skal eleven have mulighed for at deltage i forskellige sportsaktiviteter.

Værkstederne:

STRØMMEN tager sit udgangspunkt i det praktiske arbejde på de 6 værksteder, hvor vi forener praktik og teori.

Vores værksteds områder er følgende: Træ, Metal, smykkefremstilling, køkken, pædagogik og service og ejendomsservice. Fælles for værkstederne er, at de ting der bliver produceret skal sælges/anvendes og derfor bliver der stillet krav til kvaliteten.

Produktions opgaver:

Basis produktioner d.v.s. løbende eller tilbagevendende produktioner med gennemprøvede delopgaver, der er fastlagt på forhånd, som er overskuelig for eleven og som sikrer en stabil arbejdsrytme og aktivitet på værkstedet.

Eks. fra træværkstedet: fremstilling af bord/bænke.

Særlige produktioner d.v.s. sammenhængende produktionsprocesser, hvori deltageren indgår i forskelligartede praktiske arbejdsopgaver, lige fra idestadiet over projekteringsfase og emneudførelse, til eventuel afsætning og afregning af den pågældende produktion.

Eks. fra metalværkstedet: fremstilling af handicap ramper.

A. Træ-værkstedet:  

Her har eleven mulighed for at lære at fremstille forskellige emner i træ f. eks. Møbler, legehuse og forskellige former for trælegetøj. Yderligere får de kendskab til diverse træbearbejdnings maskiner. Der vil også være mulighed for at lære vedligeholdelse af bygninger, samt mindre ombygningsarbejder.

B. Metal-værkstedet:

Her bliver der fremstillet små og store konstruktionsarbejder f.eks. galvaniserede trapper, diverse monterings beslag, samt forskellige former for havegriller. Der er mulighed for at lære alle former for svejsning, lodning, tyndpladebearbejdning, klip, buk og valsning. Der udføres også reparations- og vedligeholdelses opgaver.

C. Sten & Stoffer Værkstedet:

Med afsæt i uddannelser inden for “håndværk og teknik Designfamilien” undervises eleven i simple teknikker især inden for fagene ædelsmed. Derudover benyttes andre kreative fag i undervisningen.

D. Køkken-værkstedet:

På køkken-værkstedet er der plads til alle, uanset om du overvejer en uddannelse inden for faget, eller om du bare har lyst til at blive god til at tilberede mad og bage

Vi laver morgenmad og frokost til skolen hver dag, ca. 80 couverter. Vi leverer også en del ud af huset, f.eks. varme retter, smørrebrød og buffeét, så du lærer at kreere smørrebrød, sammensætte menuer, anrette buffeèr og lave mad efter opskrifter. Du vil også lære om hygiejne, egen kontrol og rengøring.

E. Ejendomsservice:

Vi vedligeholder skole både inde og ude, passer de grønne områder, står for varmeanlægget og håndterer affald mm.

F. Pædagogik 

Arbejdet og undervisningen er rettet imod sosu-skolerne, de pædagogiske uddannelser og forskellige servicefag.

Vi arbejder på at eleven bliver rustet til at forholde sig til verden og til sig selv. Der undervises i samfundsfag og praktiske dagligdags ting, som budget, skat, sundhed, hygiejne og motion. Udover det giver vi eleverne et indblik i pædagogikkens og psykologiens verden.

For at give kendskab til det omkringliggende samfund besøger vi offentlige institutioner, biblioteker, museer, udstillinger mm. Vi samarbejder med forskellige institutioner, feks. plejecentre, børneinstitutioner og familiecentret.

Vi laver små og store projekter, arrangementer og serviceopgaver på skolen og ud af huset.

M. Motor og Mekanik

Vi reparerer og vedligeholder skolens biler, samt lidt kunder ude fra byen. Som en del af undervisningen,  kan man få § 26 og førstehjælp

 

Undervisning på værkstederne:

I forbindelse med de praktiske arbejdsopgaver på det enkelte værksted forekommer der en helt naturlig kobling til forskellige teoretiske fag, idet eleven vil blive undervist af den pågældende faglærer i de teoretiske færdigheder, der er nødvendig for udførelsen af de praktiske opgaver.

Almen undervisning:

På STRØMMEN vægtes ikke blot værkstedsfagene, men også den almene undervisning meget højt. Derfor tilbydes der undervisning i almene skolefag.

Undervisningen er meget fleksibel og tilrettelægges så vidt muligt ud fra den enkeltes elevs behov efter samtale mellem elev, værksteds lærer og vejleder.

En del elever har oplevet, at de i deres tidligere skolegang har haft boglige problemer. Det forsøges der at rettes op på i vores undervisning.

Undervisningen er et frivilligt tilvalg for Strømmens elever, og der undervises individuelt. Eleverne modtager undervisning i 2-8 timer om ugen ud fra den enkelte elevs behov. Der undervises i et hyggeligt miljø med 3 skolestuer, hvilket giver mulighed for ro og fordybelse, og hvor der ikke findes “dumme” spørgsmål. Der vil endvidere være mulighed for at debattere samfundsmæssige problem-stillinger/holdninger, samt deltage i andre aktiviteter eksempelvis: Museum, bibliotek og udstillinger.

Specialundervisning og kurser:

Som elev på STRØMMEN er der mulighed for at deltage i undervisning på andre undervisningsinstitutioner op til 10 timer pr uge på evt. VUC, AMU, VISP m.fl.

På STRØMMEN er der mulighed for at tage følgende beviser: Førstehjælp, §26

Uddannelse og erhvervsvejledning:

På STRØMMEN bliver eleven tilbudt en målrettet uddannelses og erhvervsvejledning. Hurtigst muligt efter start drøftes elevens forløbsplan. Denne plan bliver til i samarbejde mellem eleven, værkstedslæreren og vejlederen. Planen bliver revideret løbende på baggrund af samtale med værkstedslæreren og eleven. Der bliver ført logbog og kompetencetavle så eleven kan følge med i sin faglige udvikling.

Praktik i virksomheder:

Der er mulighed for at eleven kan komme i praktik i offentlig eller privat virksomhed af 1 mdr. varighed, pr. påbegyndte ½ år.

Fælles kulturelle arrangementer:

Der vil løbende blive afholdt forskellige kulturelle aktiviteter som for eksempel   – Ekskursioner  – Aftenarrangementer.  – Foredrag  – Virksomhedsbesøg  – Sports aktiviteter.

Gæstelærere:

STRØMMEN vil benytte sig af gæstelærere, hvor det er relevant, både i forbindelse med undervisning/værksteds aktiviteter, samt ved kulturelle arrangementer.

Elevråd:

STRØMMEN har et elevråd/sikkerhedsråd med en repræsentant fra hvert værksted samt en lærer. Der holdes møder efter behov. Læreren er bindeled mellem elevrådet og personalet.

Skolens medarbejdere/lærere:

Der stilles krav til medarbejdernes kunnen på mange niveauer.

 

Skoleformen tilbyder løbende ind- og udslusning, så gruppen af elever på værkstederne til stadighed forandrer sig. Aldersgruppen er så spredt (ca. 16-25 år) at referencerammerne hos eleverne er vidt forskellige.

Nogle elever er gift og har familie, andre befinder sig fortsat i pubertetsfasen og er konflikt- eller grænsesøgende.

Nogle kommer fra et belastet hjem uden tradition for arbejde eller uddannelse.

De skolemæssige forudsætninger spænder fra 9 år i grundskolen uden afsluttende eksamen til afbrudt forløb i en gymnasial- eller erhvervsuddannelse, ligesom erhvervserfaringerne er vidt forskellige.

 

Lærerne skal derfor kunne undervise, rådgive og vejlede denne sammensatte gruppe af elever i individuelle forløb.  Ansvarsområdet er således omfattende og stiller store krav til hver enkelt medarbejders faglige, pædagogiske og menneskelige kvalifikationer, samt personlige engagement.

 

Skolen lægger vægt på løbende videreuddannelse af personalet for at sikre, at alle til enhver tid er bedst klædt på til at tackle de opgaver, en meget foranderlig elevsammensætning indeholder. Det er derfor fortsat skolens mål at skaffe både tid og økonomi til den bedst mulige videre- og efteruddannelse. Der  afholdes en årlig medarbejdersamtale.

 

Samarbejdspartnere:

STRØMMENS’s samarbejdspartnere er Vordingborg kommune og omkringliggende kommuner, hvor vi især har et tæt samarbejde med SSP medarbejdere, socialforvaltninger, familiecentret, jobcenter og UU vejledere.  STRØMMEN arbejder også tæt sammen med en række forskellige arbejdsgivere, såvel private som offentlige, i forbindelse med arbejdsopgaver samt praktik/lærepladser til vores elever.