STRØMMENS brug af personoplysninger. 1

I forbindelse med STRØMMEN’s drift og administration behandler vi personoplysninger om vores elever. Hvis du har ansøgt om ind skrivelse, eller har været indskrevet på vores skole, behandler vi personoplysninger om dig.

Læs her, hvilken oplysninger STRØMMEN må bruge, og hvad dine rettigheder er.

Hvorfra stammer oplysningerne?

STRØMMEN behandler de personoplysninger, som du selv afgiver til os, fx dine kontaktinformationer samt de oplysninger, der er årsag til din henvendelse.  Endvidere behandler vi de personoplysninger om dig, der er indeholdt i din henvendelse. STRØMMEN kan også indhente oplysninger om dig fra andre end dig selv, hvis du selv har giver samtykke til det på forhånd.

Hvornår må STRØMMEN bruge dine oplysninger?

STRØMMEN kan lovligt behandle oplysninger om dig, når det er nødvendigt for vores drift og administration fx som led i håndtering af henvendelser fra dig, gennemførsel af dit ophold, visning af situationsbilleder fra skolens arrangementer på vores hjemmeside og trykte publikationer, digital kommunikation med dig mm.

STRØMMEN må kun behandle fortrolige eller følsomme oplysninger om dig (fx oplysninger om handicap), når det er strengt nødvendigt af hensyn til formålene nævnt ovenfor, eller hvis du selv har samtykket til det.

STRØMMEN tilstræber at behandle så få personoplysninger om dig som muligt, ligesom vi kun behandler personoplysninger om dig, hvis behandlingen er nødvendig, sagligt begrundet.

Hvor behandles dine oplysninger?

De personoplysninger, som STRØMMEN behandler, vil blive behandlet og opbevaret i skolens it-system, som kun medarbejdere med tavshedspligt har adgang til.

Dine rettigheder

Retten til af få orientering om behandling af dine personoplysninger:

Du har ret til at få oplyst, at vi behandler personoplysninger om dig og hvorfor, jf. artikel 13 og 14 i databeskyttelsesforordninger. Disser oplysninger er følgende:

  • Elevsager i Nordplaner (stamdata, værksteds tilknytning, uddannelser, skoleophold m.m.)
  • Filarkiv i Nordplaner (referater af samtaler, breve, lægelige oplysninger, udtagelser fra sociale myndigheder til fx test fx ordblindhed m.m.)
  • Filer i Timengo-arkiv (mailkorrespondance)
  • Registrerede oplysninger i skolens økonomisystem
  • Oplysninger i lønarkivet (Nordplaner)
  • US2000: hvis du har anmodet om ungdomskort
  • Referater af samtaler med vejleder, lærer mf.
  • TV-overvågning

 

  • Denne orientering gives med henvisning til art. 13 og 14 i databeskyttelsesforordningen.

 

Hvis du ønsker mere udførlige oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte skolens ledelse

(se kontaktoplysninger nedenfor)

 

Retten til indsigt:

Du kan få indsigt i, hvilken personoplysninger vi behandler om dig, hvad formålet med behandlingen er, hvor længe vi opbevarer personoplysninger om dig, hvor vi har oplysningerne fra (hvis vi ikke har modtaget dem fra dig), hvem vi evt. videregiver dine oplysninger til, samt på hvilken grundlag, vi evt. overfører dine personoplysninger til tredjemand, jf. art 15 i databeskyttelsesforordningen. Din ret til indsigt kan dog være begrænset, hvis hensynet til private interesser, fortrolighed om tredjemands oplysninger eller tavshedspligt i den offentlige forvaltning kræver det, jf. databeskyttelseslovens §22.

Retten til indsigelse:

Du kan gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger og eventuelt kræve, at oplysningerne bliver slettet, berigtiget eller begrænset, jf. artikel 21 i databeskyttelsesforordningen.

Retten til berigtigelse:

Du kan få rettet eller suppleret personoplysninger om dig, som er forkerte eller ufuldstændige, jf. artikel 18 i databeskyttelsesforordningen.

Retten til begrænsning af behandlingen:

Du har ret til at få begrænset vores behandling af dine personoplysninger, hvis der er særlige grunde til det, jf. artikel 18 i databeskyttelsesforordningen.

Retten til sletning:

Vi opbevarer dine personoplysninger så længe, det er nødvendig af hensyn til STRØMMEN’s behov for at kunne dokumentere vores administration og drift, herunder over for revisionen. Vi opbevarer sjældent personoplysninger i mere end 5 år fra udgang af det kalenderår, registreringen angår, bortset fra kompetancebeviser, som vi skal gennem i 20 år.

Sådan gør du brug af dine rettigheder:

Du skal kontakte en af skolens ledelse. Vi ser gerne, at du anmoder skriftligt, hvor du angiver hvilken ret, du ønsker at gøre brug af og hvorfor. Vi bekræfter din anmodning hurtigst muligt, og du kan forvente et svar fra skolen senest 4 uger efter, vi modtager din anmodning. I særligt komplicerede tilfælde, kan svarfristen udvises med yderligere 2 måneder. Hvis din anmodning vurderes åbenbar grundløs eller overdreven, det vil sige, at du gentagende gange anmoder om indsigt, kan vi opkræve et gebyr til dækning af de administrative omkostninger eller helt afvise anmodningen. Vores afgørelse herom skal følge forvaltningslovens regler om høring, begrundelse og klagevejledning jf. forvaltningslovens §19 – 25

Skolens kontaktpersoner:

Vejleder/souschef Trine Højland, adm@stroemmen.dk, 55345473

Forstander Allan Bjørn, ab@stroemmen.dk, 55345473

Bogholder Annette Pedersen, bogholder@stroemmen.dk, 55345473

 

Klageadgang:

Du kan klage over STRØMMEN’s behandling af dine personoplysninger til Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 Kbh.